Privacy Policy

Privacy en Veiligheid


Definities

Voor zover uit de aard of strekking van het in dit privacybeleid beschrevene niet anders voortvloeit, wordt in dit privacybeleid verstaan onder:

  1. Platform: www.blokster.nl alsmede de mobiele toepassing(en) van Blokster, waaronder mede begrepen: alle functionaliteiten en voorzieningen die van de bedoelde website en de mobiele toepassing(en) deel uitmaken alsmede alle services die Blokster middels de bedoelde website en de mobiele toepassing(en) aan gebruikers beschikbaar stelt.
  2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  3. Gebruiker: de bezoekers en gebruikers van het platform op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verwerking persoongegevens door Blokster

Blokster biedt een snelle, leuke en nieuwe manier om woningen te bekijken en te beoordelen. De gebruiker liked of disliked woningen middels een swipe functionaliteit.

Blokster respecteert de privacy van de gebruikers en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Blokster garandeert dat de aan haar beschikbaar gestelde persoonsgegevens door haar worden behandeld conform hetgeen is beschreven in dit privacybeleid, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Primair worden persoonsgegevens door Blokster verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om het de gebruiker mogelijk te maken van het platform gebruik te maken. Dit privacybeleid geldt niet voor platforms van derden waarnaar op het platform wordt verwezen of waarmee het platform van Blokster koppelingen maakt. Die platforms worden niet onder verantwoordelijkheid van Blokster geëxploiteerd. Blokster is voorts niet verantwoordelijk voor diensten van derden die een link naar het platform van Blokster aanbieden of vice versa. Bij gebruikmaking van platforms of dienstverlening van derden, zijn de beleidsregels van de betreffende derden van toepassing. De gebruiker aanvaardt dat Blokster niet verantwoordelijk is en geen controle heeft over de toegang tot content van de gebruiker door derden. Het gebruik van platforms en services van derden geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Persoonsgegevens worden door Blokster slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Blokster treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Blokster niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt Blokster in elk geval rekening met:


Doeleinden verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden, onverminderd de (andere) wettelijke gronden die Blokster daartoe verplichten, door Blokster slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

Door gebruik te maken van het platform stemt de gebruiker ermee in dat Blokster een platform biedt waarmee de gebruiker woningen kan liken/disliken, opslaan en beoordelen. Tevens kunnen er aanvragen verzonden worden naar een makelaar. Naast de overige concreet beschreven vormen van gegevensverwerking, kan blokster van gebruikers ontvangen persoonsgegevens gebruiken om:

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de gebruiker en onverminderd het bepaalde in het overige van dit privacybeleid, zal Blokster persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan externe partijen, te weten derden anders dan de bedrijvengroep waartoe Blokster behoort. Blokster kan persoonsgegevens aldus delen met bedrijven die juridisch tot dezelfde bedrijvengroep als Blokster behoren of gaan behoren. Aan Blokster gelieerde bedrijven kunnen deze gegevens gebruiken voor het aanbieden en verbeteren van het platform en voor hun eigen services. Deze bedrijven zullen de door de gebruiker gemaakte keuzes met betrekking tot het delen van persoonsgegevens echter respecteren.

De gebruiker kan zich niet afmelden voor e-mails die rechtstreeks betrekking hebben op het platform, bijvoorbeeld ten aanzien van accountverificatie, aankoopbevestigingen en facturen, gewijzigde en nieuwe functies van het platform, veiligheidsinformatie en technische mededelingen.


Welke persoonsgegevens Blokster verwerkt

a) Persoonsgegevens die de gebruiker zelf verstrekt, namelijk:

b) Metagegevens:

Metagegevens zijn doorgaans technische gegevens die zijn gekoppeld aan de content die de gebruiker middels het platform heeft geüpload, geopenbaard of verspreid. Metagegevens kunnen onder meer beschrijven op welke wijze, wanneer en door wie bepaalde content als hier bedoeld is verzameld en welke bestandsindeling de betreffende content had. Metagegevens zoals hashtags, geotags, reacties en andere gegevens kunnen door of namens de gebruiker worden toegevoegd aan zijn content. Hierdoor zal content op het platform beter vindbaar zijn en is deze content interactiever voor andere gebruikers. Het toevoegen van tags aan content maakt het mogelijk dat, afhankelijk van de specifieke tag in kwestie, (locatie)gegevens in zoekopdrachten (bijvoorbeeld via een locatie of kaartfunctie) worden gebruikt indien de content in overeenstemming met de privacyinstellingen door de gebruiker openbaar wordt gemaakt.


Google Analytics

Blokster maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website en mobiele apps gebruiken. De op die manier verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website en mobiele apps worden gebruikt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Persoonsgegevens van minderjarigen tot 16 jaar

Het platform is niet bedoeld voor personen die de leeftijd van 13 jaren nog niet hebben bereikt. Voor gebruikers tussen 13 en 16 jaar wordt, in geval toestemming wordt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, verondersteld dat die toestemming is gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger van die gebruiker. In geval Blokster kenbaar wordt dat persoonsgegevens zijn ontvangen van personen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger, zal Blokster deze persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. Indien een gebruiker van oordeel is dat Blokster over persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar beschikt, wordt die gebruiker verzocht contact op te nemen met Blokster.


Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Blokster niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Blokster legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Blokster kan echter niet instaan voor de veiligheid van de gegevens die de gebruiker naar Blokster verzendt en kan niet garanderen dat gegevens op het platform niet door onbevoegden kunnen worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inloggegevens en zijn accountgegevens, alsmede voor de controle over de toegang tot e-mailverkeer tussen de gebruiker en Blokster. Wijzigingen in de services die de gebruiker verbinding laten maken met Blokster kunnen gevolgen hebben voor de privacyinstellingen van de gebruiker. Blokster is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacyof veiligheidsmaatregelen van andere organisaties.

Persoonsgegevens die via het platform worden verwerkt kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in enig ander land waar Blokster, de aan haar gelieerde bedrijven en haar serviceproviders zijn gevestigd. Zij kunnen persoonsgegevens overbrengen vanuit het land of het rechtsgebied waarin de gebruiker is gevestigd naar andere landen of rechtsgebieden over de gehele wereld. Indien de gebruiker zich bevindt in verschillende regio’s, kunnen verschillende wettelijke privacyregels gelden en is het mogelijk dat Blokster persoonsgegevens kan overbrengen naar landen of rechtsgebieden waar mogelijk minder strenge wetgeving inzake gegevensbescherming geldt. Door gebruik te maken van het platform stemt de gebruiker ermee in dat mogelijke overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt naar andere landen waar Blokster, de aan haar gelieerde bedrijven of haar serviceproviders zijn gevestigd. Voorts stemt de gebruiker ermee in dat deze gegevens daar worden gebruikt en openbaar gemaakt in overeenstemming met dit privacybeleid.


Inzicht in persoonsgegevens

Gebruikers kunnen persoonsgegevens niet inzien binnen de app of website. Indien inzage gewenst is kunnen zij contact opnemen met Blokster voor het inzien van hun persoonsgegevens, tenzij Blokster op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Blokster kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.


Overname, fusie, etc.

In geval Blokster haar bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkoopt dan wel anderszins overdraagt aan derden, bijvoorbeeld in het kader van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie, dan kunnen de persoonsgegevens, overige content van gebruikers en enige andere via het platform verzamelde gegevens behoren tot de gegevens die worden verkocht of overgedragen. In alle gevallen blijft de gebruiker de rechtmatige eigenaar van zijn content. De koper of verkrijger dient zich aan de regels te houden die in dit privacybeleid zijn beschreven.


Wijziging van dit privacybeleid

Blokster kan dit privacybeleid steeds wijzigen of aanvullen. Blokster raadt gebruikers derhalve aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Daarnaast kan Blokster tevens uitdrukkelijk wijzigingen in dit privacybeleid aankondigen, echter is Blokster daartoe niet verplicht. In geval van wijzigingen van dit privacybeleid, verklaart de gebruiker daarmee impliciet akkoord te gaan als hij het platform blijft gebruiken.


Contact

Voor vragen over dit privacybeleid kan de gebruiker via het helpcentrum op het platform het juiste ondersteuningskanaal vinden om contact met Blokster op te nemen.


Blokster

E-mailadres: info@blokster

Hoe Blokster werkt
Over Blokster